Algemene voorwaarden

Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2017-02-13T15:02:47+00:00

Algemene voorwaarden Atopgates.nl

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Atopgates.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Atop Import B.V., gevestigd aan Beukenbos 32, 5531MR te Bladel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67851029.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Atopgates.nl een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Atopgates.nl en de wederpartij tot stand gekomen koopovereenkomst, waarmee Atopgates.nl zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Atopgates.nl en een consument wordt gesloten in de webwinkel van Atopgates.nl.
 6. Webwinkel/website: atopgates.nl.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Atopgates.nl aan de wederpartij te leveren zaken.
 8. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de producten.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Atopgates.nl en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. Alvorens de wederpartij die als wederverkoper van Atopgates.nl wenst op te treden, daartoe kan overgaan, dient de wederpartij als zodanig door Atopgates.nl te zijn goedgekeurd. De wederpartij kan zich als wederverkoper aanmelden op de website. Atopgates.nl is nimmer verplicht de aanmelding van een wederverkoper te accepteren.
 2. De wederpartij dient de bij de aanmelding op de website gevraagde verplichte gegevens juist en volledig aan Atopgates.nl te verstrekken. De wederpartij staat dan ook in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens. Indien de wederpartij, naar oordeel van Atopgates.nl, voldoet aan de voorwaarden om als wederverkoper op te mogen treden, zal Atopgates.nl de aanmelding per e-mail bevestigen en kan de wederpartij met de daartoe door Atopgates.nl verstrekte inloggegevens bestellingen plaatsen onder haar account in de webwinkel.
 3. De wederpartij staat ervoor in dat zij de inloggegevens voor toegang tot haar account op de website strikt geheimhoudt. Alle handelingen die onder het account van de wederpartij op de website worden verricht, worden de geregistreerde wederpartij toegerekend.
 4. Wederverkoop aan afnemers van de wederpartij geschiedt voor eigen rekening en risico van de wederpartij.
 5. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Atopgates.nl is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Atopgates.nl is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 6. Atopgates.nl garandeert de wederverkoper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De wederverkoper is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens haar afnemers, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten.
 7. Atopgates.nl verleent de wederverkoper het recht om gebruik te maken van de merknaam van Atopgates.nl, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de wederverkoop van de producten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 alsook alle eventuele aanwijzingen van Atopgates.nl met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de merknaam van Atopgates.nl anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Atopgates.nl vereist.
 8. De wederverkoper is verplicht om de door Atopgates.nl gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de wederverkoper niet toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Atopgates.nl is vrijblijvend. Atopgates.nl kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij. In geval van herroeping van het aanbod terwijl betaling door de wederpartij reeds heeft plaatsgevonden, draagt Atopgates.nl zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Atopgates.nl dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Atopgates.nl dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Atopgates.nl, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Atopgates.nl anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Atopgates.nl aan de wederpartij bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atopgates.nl nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Atopgates.nl spant zich in de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Atopgates.nl treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Atopgates.nl schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Atopgates.nl zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Een leveringstermijn waartoe Atopgates.nl zich jegens de wederpartij heeft verbonden, vangt niet eerder aan dan nadat Atopgates.nl alle voor de levering benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. Afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan door of namens Atopgates.nl, dan wel afhalen daarvan door of namens de wederpartij op locatie van Atopgates.nl. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat de producten door of namens de wederpartij worden afgehaald, geschiedt dit uitsluitend op een nader tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip.
 2. In geval van bezorging worden de producten geleverd op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. In geval van bezorging bepaalt Atopgates.nl de wijze van verzending van de producten.
 3. Atopgates.nl bepaalt te allen tijde de wijze van verpakking van de producten.
 4. Atopgates.nl behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 5. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Atopgates.nl verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Atopgates.nl de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Atopgates.nl verschuldigde bedragen.
 8. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Atopgates.nl mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Atopgates.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Atopgates.nl verschuldigde bedragen en naar redelijkheid door Atopgates.nl vast te stellen kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien Atopgates.nl bij toepassing van lid 7 of 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar daar bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, RECLAMES, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard dan wel hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de wederpartij daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Atopgates.nl.
 2. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk door Atopgates.nl op de producten toepasselijk verklaarde garantie, met dien verstande dat een eventueel door Atopgates.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Atopgates.nl kunnen doen gelden.
 3. In geval van ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken van de producten, dient de wederpartij daarvan binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen zeven dagen na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek, schriftelijk mededeling te doen aan Atopgates.nl.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Atopgates.nl uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Atopgates.nl is gereclameerd.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Atopgates.nl verschuldigde bedragen bestaan.
 7. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Atopgates.nl toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Atopgates.nl en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Atopgates.nl zijn uitgevoerd.
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 9, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atopgates.nl worden geretourneerd.

ARTIKEL 8. | TOLERANTIES

In het aanbod van Atopgates.nl, de overeenkomst als zodanig of anderszins door Atopgates.nl kenbaar gemaakte eigenschappen van de producten, ook in geval zij volgens specificaties van de wederpartij worden vervaardigd of bewerkt, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen, zoals kleuren, maten en gewichten, welke voor de wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die door haar redelijkerwijs behoren te worden geduld. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor reclames, geen grond haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor de wederpartij in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de waarde van de producten hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 1. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 3. een consumentenkoop waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 1. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Atopgates.nl aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Atopgates.nl. Zo spoedig mogelijk nadat Atopgates.nl in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Atopgates.nl de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag die producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 3. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Atopgates.nl retourneren.
 4. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Atopgates.nl is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
 5. Retournering van de betreffende producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het recht van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 heeft ingeroepen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 7. Atopgates.nl zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door Atopgates.nl zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Atopgates.nl niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze dan de door Atopgates.nl aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Atopgates.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Atopgates.nl bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Atopgates.nl is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Atopgates.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Atopgates.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Atopgates.nl verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Atopgates.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Atopgates.nl op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheid die tot ontbinding van de overeenkomst heeft geleid, redelijkerwijs voor risico van Atopgates.nl behoort te komen, de wederpartij aanspraak maakt op restitutie dan wel kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.
 5. Voor zover dit aan haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Atopgates.nl ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Atopgates.nl de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. De kosten van eventuele bezorging van de producten, komen aanvullend voor rekening van de wederpartij.
 2. Atopgates.nl is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de uit hoofde van de overeenkomst door de wederpartij verschuldigde bedragen te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Atopgates.nl de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 3. Betaling dient te geschieden op één van de daartoe door Atopgates.nl voorgeschreven wijzen, binnen de door Atopgates.nl vermelde termijn. Betaling van webwinkelbestellingen middels iDeal, geschiedt geheel of gedeeltelijk vooraf.
 4. Voor zolang de wederpartij jegens Atopgates.nl in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende (vooruit)betalingsverplichting, is Atopgates.nl niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 5. Atopgates.nl is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Atopgates.nl, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 7, is Atopgates.nl na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Atopgates.nl kan worden toegerekend.
 3. Atopgates.nl is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de wederpartij voor toegang tot haar account op de website.
 4. Atopgates.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van Atopgates.nl is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Atopgates.nl betrekking heeft.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Atopgates.nl bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart Atopgates.nl van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Atopgates.nl toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Atopgates.nl.

ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van Atopgates.nl totdat de wederpartij ter zake de betreffende bestelling al haar betalingsverplichtingen jegens Atopgates.nl is nagekomen.
 2. Behoudens voor zover in het kader van haar normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Atopgates.nl op te slaan.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Atopgates.nl hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij verkoop en/of levering door de wederpartij aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van het overige in dit artikel gestelde, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Atopgates.nl of door Atopgates.nl aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient Atopgates.nl op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Atopgates.nl de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Atopgates.nl staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten door Atopgates.nl aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Atopgates.nl dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door Atopgates.nl gevoerde merknaam “Atop Gates” en de op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

ARTIKEL 16. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Atopgates.nl.
 2. Bij Atopgates.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Atopgates.nl aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.